Serwisy internetowe PANS Jarosław
Strona główna
ostatnia migracja danych: 14 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1291 dni temu

 

Zarządzenie nr 128/2020

REKTORA

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

im. ks. Bronisława Markiewicza

w Jarosławiu

z dnia 08 października 2020 r.

w sprawie postępowania w przypadku odbywania przymusowej kwarantanny przez nauczycieli akademickich, inne osoby prowadzące zajęcia oraz studentów

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z  2020 r., poz. 85 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. W przypadku wydania przez uprawniony podmiot decyzji o odbywaniu przymusowej kwarantanny przez nauczyciela akademickiego oraz inne osoby prowadzące zajęcia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, nie później niż następnego dnia licząc od dnia wydania wyżej wymienionej decyzji. Dyrektor instytutu/kierownik jednostki międzyinstytutowej przekazuje uzyskane informacje Prorektorowi ds. dydaktycznych.

 2. W przypadku gdy pracownik odbywający przymusową kwarantannę jest zdolny do świadczenia pracy i wyraża wolę prowadzenia zajęć w formie zdalnej, składa wniosek o dopuszczenie do pracy zdalnej (wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia).

 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty służbowej do dyrektora instytutu/kierownika jednostki międzyinstytutowej.

 4. Dyrektor akceptuje wniosek i przekazuje informację do Działu Spraw Pracowniczych.

 5. Jeżeli pracownikowi, o którym mowa w ust. 2 przydzielono zajęcia realizowane w siedzibie Uczelni, pracownik może prowadzić te zajęcia w formie zdalnej w uzgodnieniu z dyrektorem i jeżeli pozwala na to harmonogram zajęć. Wniosek wymaga akceptacji Prorektora ds. dydaktycznych po uzyskaniu opinii Działu Kształcenia.

 6. Jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 2 nie posiada narzędzi pozwalających na odbywanie zajęć w formie zdalnej lub nie wyraża woli prowadzenia zajęć, ma obowiązek przeprowadzić nieodbyte zajęcia po powrocie do pracy.

 7. W przypadku gdy termin powrotu do pracy po odbyciu kwarantanny przypada w czasie zakończenia okresu zajęć dydaktycznych albo w czasie niepozwalającym na przeprowadzenie nieodbytych zajęć – dyrektor instytutu/kierownik jednostki międzyinstytutowej wyznacza zastępstwo.

§ 2

 1. W przypadku wydania przez uprawniony podmiot decyzji o odbywaniu przez studenta przymusowej kwarantanny, student niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dział Obsługi Studentów, nie później niż następnego dnia licząc od dnia wydania wyżej wymienionej decyzji. Dział Obsługi Studentów informuje Prorektora ds. studenckich oraz dyrektora instytutu.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 nieobecność studenta na zajęciach odbywających się w siedzibie Uczelni oraz zdalnych jest usprawiedliwiona.

 3. Student na kwarantannie ma prawo uczestniczyć w zajęciach zdalnych.

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sposób i termin uzupełnienia zajęć ustala prowadzący zajęcia.

 5. W przypadku, gdy cała grupa studentów została skierowana do odbycia przymusowej kwarantanny:

 • zajęcia prowadzone w formie zdalnej odbywają się według harmonogramu zajęć;
 • zajęcia prowadzone w siedzibie Uczelni przeprowadza się w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia albo w formie zdalnej za zgodą prowadzącego i jeżeli pozwala na to harmonogram zajęć.
 1. Student po uzgodnieniu z prowadzącym ma możliwość zaliczania zajęć w trakcie konsultacji wyznaczonych przez nauczyciela akademickiego.

§ 3

We wszystkich sprawach nie objętych treścią zarządzenia, a pozostających w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych jak i uczestnictwem w tych zajęciach decyzję podejmuje dyrektor instytutu/kierownik jednostki międzyinstytutowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

PWSTE w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman

 

Załacznik do zarządzenia do pobrania.

 

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław tel: (16) 624 40 93 https://pwste.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)